Tuesday, May 21, 2013

A PRAYER FOR PROTECTION AGAINST BEE STING

Ang dasal pong ito ay sambitin lang ng isang beses kung may pukyutan o killer bees sa paligid o nasa malapit sa iyo. ( Utter this prayer once whenever there are bees around you) Wala pong kinaltas na salita. Narito ang dasal:
ALMINE KATES LABAMOS PERDENAMOS AMEN

No comments:

Post a Comment