Tuesday, May 21, 2013

A PRAYER FOR PROTECTION AGAINST BEE STING

Ang dasal pong ito ay sambitin lang ng isang beses kung may pukyutan o killer bees sa paligid o nasa malapit sa iyo. ( Utter this prayer once whenever there are bees around you) Wala pong kinaltas na salita. Narito ang dasal:
ALMINE KATES LABAMOS PERDENAMOS AMEN

Friday, November 9, 2012

ECCE HOMO?Lana sa platito nga adunay residues sa lunok. Ako na untang isulod sa botelya ang lana niini apan aduna akoy nakita nga wala nako tuyu-a nga mahitabo. Kon duna kay hiyas sa pagtan-aw, makita nimo unsa akong buot ipasabot.
Bulahan ang nag amping sa katarong kay maila ang ganti sa kaluwasan.


Monday, October 22, 2012

TAGABULAG NA PANGMADALIAN


Tagabulag na  Pangmadalian. Sambitin ng isang beses kung may pagtataguan ka o hindi mo gustong mapansin ka ng iyong mga kaaway.

Alpha Omega OM


Note: Kailangan ang pahintulot ng blogger upang  malaman ang  maikling susi ng naturang dasal.

Tuesday, December 20, 2011

Prayer To Ease the Pain of a Burnt Skin-ORACION PARA MAAMPAT ANG KIROT SA NAPASONG BALAT-

A prayer to ease the pain of a burnt skin. Just utter the prayer once and blow air on the afllicted part three times.

Siyempre po naman na mas mainam kung ligtas ka at hindi ka nakaranas ng pagkapaso. Mas maigi na iyong may dasal laban sa lahat ng kapanganiban. Pero kung sakaling nakaranas kayo ng pagkapaso dahil sa kapabayaan ay heto po ang dasalin ninyo.Walang kinaltas na salita, upang siguradong makatulong. Sana ay hindi ninyo magamit ito, ( i mean sana, huwag kayo mapaso para hindi ninyo magamit ito) pero kung sakaling mangyari ay heto po ang dasal....

TABANG BOSYO HIKAPA BOSYO TABANG TABANG BOSYO HIKAPA NGA DILI MAPASO ANG KALIWAT NI KABADLIS. ( Sabay hihip sa parteng napaso ng tatlong ulit).

Some terms are in the visayan language but it was found effective, so as to the efficacy of this prayer.


May the King of the Univrse bless Us Always!!!

Monday, October 17, 2011

Amphisbaena Amulet
Ito ang isa sa mga amuletong nakuha ko sa araw ng Biyernes Santo na bigay ng kalikasan na iniluwa ng lupa. Isang amphisbaena na yari sa bato. Mag-asawang ahas. Sinasabing mabagsik sa pampasuko ng may matigas ang kalooban at kung tangan mo ito ay pinapanginoon ka ng lahat ng uri ng ahas.

Walang sinumang taong hindi mo kayang puluputan at hindi mo kayang mapasunod sa iyong kagustuhan.Saturday, August 6, 2011

PRAYER FOR PROTECTION AGAINST ENEMIES WHO INTEND TO HARM YOU-ORACION LABAN SA MASAMANG TANGKA NG KAAWAY


This prayer is uttered faithfully before you go outside your house.
Dasalin ng taimtim bago lumabas ng bahay.

DIOS KONG KAMAHAL-MAHALAN
SANTONG KATIBAY-TIBAYAN
AKO'Y IYONG IPAGSANGGALANG SA MASAMANG TANGKA NG AKING KAAWAY AT AKO'Y ILIGTAS SA LAHAT NG KAPANGANIBAN

GRIM SITIM SENIOR ANIMASOLA SANCTUM DOMINI EGOSUM DEUS DEI BENEDICTE PATER EGOSUM SALVAME

Wednesday, March 30, 2011

ORACION DISCOMUNION SA MGA KAAWAY


DESEUM -- BRE--- TOUM ELLEUS --- UM--- AMEN


Panuto:

Kung ikaw ay patalilis upang iwasan ang iyong kalaban,dumakot ka ng lupa o bato upang hindi ka maabutan.