Monday, October 22, 2012

TAGABULAG NA PANGMADALIAN


Tagabulag na  Pangmadalian. Sambitin ng isang beses kung may pagtataguan ka o hindi mo gustong mapansin ka ng iyong mga kaaway.

Alpha Omega OM


Note: Kailangan ang pahintulot ng blogger upang  malaman ang  maikling susi ng naturang dasal.

No comments:

Post a Comment